Mateřská škola Lešenská se představuje

Naše mateřská škola zahájila svoji činnost v roce 1977. Byla postavena v prostředí nově vznikajícího sídliště. Obklopuje ji příjemné prostředí plné zeleně a klidu. Od té doby uběhlo bez mála 40 let a škola prošla mnohými úpravami a změnami, nejen ve smyslu stavebních, ale i organizačních.
Budova mateřské školy se nachází v ekologicky příznivé lokalitě, s možností krásných vycházek do nedaleké botanické a zoologické zahrady. Dále pak do Čimického háje, případně na Velkou skálu. Budova mateřské školy je dvoupodlažní se čtyřmi třídami, které jsou složeny převážně homogenně (věkové stejně). V samostatném pavilonu mateřské školy je umístěna školní kuchyně, ředitelna školy a byty.

Třídy jsou prostorné, vybavené nábytkem, který splňuje veškeré hygienické, funkční, ale i estetické požadavky. Vybavení místností nábytkem je účelné, postupně budujeme podle finančních možností  další herní centra aktivit. Místnosti, které děti využívají, dávají svojí velikostí i prostorem široké možnosti k všestranným hrám i činnostem dětí a rozvoji jejich osobnosti. Děti a paní učitelky mají k dispozici dostatek hraček a didaktických pomůcek, které neustále obnovujeme, aby odpovídaly nejmodernějším požadavkům a trendům doby. Dostatek prostoru ve třídách umožňuje dětem rozvíjet hru buď individuálně, ve skupinách i společnou hru.
Nedílnou součástí mateřské školy je zahrada, jejíž vybavení je na velmi dobré úrovni odpovídající náročným normám EU. Pro děti jsou tu čtyři velká pískoviště s velkým množstvím hraček. Zeleň na zahradě dětem poskytuje, především v letních měsících dostatek příjemného stínu. Kromě skluzavek, průlezek, pískovniček a jiných herních prvků mají děti k dispozici i mlhoviště, které umožňuje osvěžení v letních parných dnech.
 
Od 1.7.2001 je škola právním subjektem.

 

Od roku 2002 si škola vytváří vlastní vzdělávací program, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro mateřské školy. Vzdělávání předškolních dětí je realizováno prostřednictvím přirozených  a nenásilných činností s přihlédnutím k individuálním zvláštnostem a potřebám jednotlivých dětí. Výchovu a vzdělávání zajišťuje plně kvalifikovaný pedagogický sbor, který vede děti ke zdravému životnímu stylu, bezpečnému chování a zdravému sebevědomí. Děti si osvojují způsob života ve skupině. Učí se vzájemnému respektu a toleranci, ale i respektování autority. V neposlední řadě neopomíjíme ani přípravu na vstup do základní školy. Individuální péči věnujeme dětem s odkladem školní docházky.

V rámci mateřské školy probíhají zájmové kroužky zajištěné agenturami (flétna, angličtina).Organizujeme předplavecký výcvik a školy v přírodě. Během školního roku se v naší mateřské škole konají různá divadelní vystoupení, oslavy. Za kulturními zážitky cestujeme také do KD Krakov, Divadla Karla Hackera , Ďáblické hvězdárny a dalších zajímavých míst.